Обратно към ЦРЧР

Пътища за подобряване на кариерното ориентиране през целия живот, кариерното образование и подкрепата за кариерно развитие на работниците

февр. 16, 2022

Съвместен доклад на Международната организация на труда (ILO) и Европейската фондация за обучение (ETF), публикуван през 2021г., обсъжда как могат да бъдат разработени системи за подпомагане на кариерното развитие. Подкрепата за кариерно развитие включва дейности като кариерно ориентиране, кариерно обучение и развитие на персонала за работниците. Подкрепата за кариерно развитие е от ключово значение за внедряването на учене през целия живот, активни политики на пазара на труда и инструмент за успешно постигане на социални и икономически цели.

Тази публикация е в резултат на съвместните усилия на двете институции, насочени към подкрепа на страните в процеса за подобряване на техните национални системи за подпомагане на кариерното развитие. Публикацията синтезира извлечените поуки и предлага методология за извършване на прегледи на националните системи, включващи професионално ориентиране, кариерно образование и подкрепа за кариерното развитие на работниците.

Подкрепата за кариерно развитие става все по-важна от всякога. Тъй като цифровата трансформация, екологизирането на икономиките, демографските промени се ускоряват и настъпват изненадващи смущения, хората е необходимо да се ориентират във все по-сложен пазар на труда. В същото време в много страни с висока младежка безработица и големи неформални сектори остават предизвикателсва, породени от новите реалности.

Дейностите като кариерно ориентиране и кариерно образование са от ключово значение за подпомагане на хората да усъвършенстват уменията си, да се преквалифицират, да сменят работа си и да управляват кариерата си.

Пълният текст на публикацията може да откриете на следния линк: https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/developing-national-career-development-support-systems

Национален екип по ПОО към ЦРЧР