Обратно към ЦРЧР

ОБЗОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ЗА 2021 Г. БЪЛГАРИЯ

ян. 12, 2022

Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“  на Европейската комисия публикува Обзора на образованието и обучението за 2021 г. Обзорът на образованието и обучението за 2021 г. е изготвен с участието на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, отдела за анализ на политиките за младежта към Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), мрежата „Евридика“, Евростат, Европейския център за развитие на професионалното обучение и неговата европейската мрежа за експертни познания относно ПОО (ReferNet) и отдел „Човешки капитал и заетост“ в дирекция „Растеж и иновации“ на Съвместния изследователски център на Комисията. В процеса на изготвяне на обзора бяха проведени консултации с членовете на Постоянната група по показателите и критериите.

Том 2 от Обзора за 2021 г. включва 27 отделни доклада за държавите. Той се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС. Така той допълва съществуващите източници на информация, в които се предоставят описания на националните системи за образование и обучение.

В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението.

В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея.

В раздел 3 вниманието е насочено към благополучието в образованието и обучението. В раздел 4 е представен преглед на инвестициите в образованието и обучението.

В раздел 5 се разглеждат политиките за модернизиране на образованието в ранна детска възраст и училищното образование.

В раздел 6 е застъпено професионалното образование и обучение и обучението на възрастни.

В раздел 7 се разискват мерки за модернизиране на висшето образование.

Повече обща информация е достъпна на следния линк: ec.europa.eu/education/monitor

Приложение:

  1. Обзор на образованието и обучението за 2021 г., Доклад за България, Европейска комисия

Национален екип по ПОО към ЦРЧР