Обратно към ЦРЧР

Нови инициативи на Комисията в предоставянето на цифрово образование и цифрови умения

май 4, 2023

На 18.04.2023г. Комисията прие две предложения за препоръки на Съвета в контекста на Европейската година на уменията с цел подпомагане на държавите-членки и сектора на образованието и обучението в предоставянето на висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование и обучение за развитие на цифровите умения на европейските граждани.

– Предложение за Препоръка на Съвета относно ключовите благоприятстващи фактори за успешно цифрово образование и обучение

Предложението призовава всички държави-членки да осигурят всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение, за да се справят с цифровото разделение, което става още по-голямо в светлината на кризата с COVID-19. Това може да се постигне чрез създаване на последователна рамка от инвестиции, управление и обучение на учители за ефективно и приобщаващо цифрово образование.

– Предложение за Препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението

Предложението призовава държавите-членки да подкрепят висококачественото обучение по информатика в училищата, да интегрират развитието на цифрови умения за възрастни и да се справят с недостига на професии в областта на информационните технологии чрез приемане на приобщаващи стратегии.

– Пилотен проект за Европейски сертификат за цифрови умения

За улесняване признаването и сертифицирането на цифровите уменияКомисията ще стартира пилотен проект за Европейски сертификат за цифрови умения, който ще има за цел да повиши доверието и приемането на сертифицирането на цифрови умения в целия ЕС. Това ще помогне на хората да получат широко, бързо и лесно признаване на дигиталните си умения от работодатели, доставчици на обучение и др. Резултатите от пилотния проект ще бъдат представени като част от проучване за приложимост на Европейския сертификат за цифрови умениякъм края на 2023г. Окончателният формат на Европейския сертификат за цифрови умения ще бъде въведен през 2024г. въз основа на резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването.

Пълният текст на съобщението „Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на цифрово образование и на цифрови уменияза предоставянето на цифрово образование и цифрови умения“ е достъпно на следния линк: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2246

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР