Обратно към ЦРЧР

Нидерландия: свободата да създаваш образование за всички

февр. 26, 2023

Един от главните принципи, залегнали в образователната система в Нидерландия, е свободата, и това означава свобода да се създават училища, свобода да се организира преподаването, свобода да се определят принципите, на които се основава образованието.

В Нидерландия има различни видове програми за професионално образование и обучение: в прогимназиален етап на средното образование; практически ориентирани към пазара на труда програми за ученици с обучителни затруднения; програми с различна степен на квалификация в горната степен на средното професионално образование; програми за средно управленско ниво в горната степен на средното професионално образование; специализирани програми и програми във висшето образование – с кратък цикъл на обучение; професионални бакалавърски и магистърски програми.

В Нидерландия професионалното образование има разнороден и многофункционален характер.

Висшето професионално образование е важен компонент на холандското висше образование; през 2017 г. почти половината от завършилите висше образование са придобили квалификация за висше ПОО.

Делът на преждевременно напусналите образованието и обучението е доста под средното за ЕС28. Нидерландия е сред държавите в ЕС с най-висок дял на участие в „учене през целия живот“. Големи многосекторни регионални центрове за обучение (ROC) предоставят публично финансирано професионално обучение. Специфичните за определен сектор училища и селскостопанските центрове за обучение също предоставят програми за ПОО. Регионалните центрове за обучение предоставят първоначално ПОО за млади хора и възрастни (IVET) и общо образование за възрастни. Те също са активни на пазара на продължаващото ПОО с частно финансирани програми. Регулираните от правителството програми за първоначално ПОО се предлагат и от частни доставчици при определени условия.

Училищните и дуалните пътеки в гимназиалното ПОО водят до получаване на едни и същи дипломи. Образователните институции имат относително висока степен на свобода да оформят предоставянето на ПОО. Законът за ПОО дава само широката рамка, очертаваща ключови елементи на ниво система; институциите получават еднократна сума за  oсъществяване на своите задачи.

Нидерландия насърчава иновациите и образователна политика и култура, основана на реални данни и практики в ПОО. Последните инициативи включват редовно предоставяне на актуална регионална информация за пазара на труда и данни за преждевременно напусналите училище, насочена към професионалните училища, както и съвети за прилагане на ефективни механизми за планиране-осъществяване-проверка-действие като основа за организацията и разработването на програмите за обучение. За да се намали разликата между изследванията и практиката в образованието, данните се използват все повече за подобряване на качеството и ефективността на ПОО не само чрез включване на професионалисти, но и чрез насърчаване на учителите да участват в изследователски дейности. За да насърчат споделянето на знания, учителите в ПОО имат възможност да представят своите изследователски проекти и открития пред широка публика в ПОО.

Професионалната пътека в образователната система започва в прогимназиалното предпрофесионално образование с възможности за прехвърляне към гимназиалното професионално образование. Професионалното образование в гимназиален етап е гръбнакът на тази линия, осигуряваща достъп до пазара на труда. Завършилите ниво 4 на Европейската квалификационна рамка могат да продължат обучението си във висше професионално образование.

Предоставянето се определя от пазар с много доставчици. Продължаващото ПОО включва набор от професионални или по-общи курсове за търсещи работа, безработни, служители, самостоятелно заети лица и работодатели.

Отговорността за разработването и оценяването на учебните програми е в правомощията на гимназиалните професионални училища. Съществуват различни учебни програми и учебни среди дори за програми, свързани с една и съща професия. Освен стажовете, които се провеждат в предприятия, екипите от учители имат свобода да разработват учебни програми и могат да включват напр. лекции, проектнобазирано обучение, практически симулации, работа в училищни мини предприятия, обучение в хибридна учебна среда.

В институционалната рамка на ПОО ключова роля има Организацията за сътрудничество за професионално образование, обучение и пазар на труда (SBB). Тя оптимизира връзките между ПОО и пазара на труда, за да осигури добре квалифицирани специалисти. Организацията отговаря за поддържането на квалификациите за гимназиално професионално образование и обучение, за акредитирането и менторирането на предприятия, предлагащи стажове, както и за събирането на подходяща информация за пазара на труда. Представители на професионалното образование и социалните партньори работят заедно по системата за квалификации на ПОО, изпитите, стажовете, ефективността на програмите и др. Организацията работи и по теми с междурегионален и междусекторен фокус.

Предприятията и образователните институции съвместно разработват избираеми модули, за да реагират бързо на иновации или възникващи нужди в своя регион. На регионите също така е предоставена известна свобода на действие сами да изготвят избираеми модули, за да могат да отговорят на регионалните нужди и/или да помогнат учещите да напредват в системата за образование и обучение.

Въведен е национален подход за осигуряване на качеството и методология за вътрешно и външно оценяване. Например, гимназиалното първоначално ПОО и висшето ПОО имат системи за осигуряване на качеството, първата базирана на надзор и инспекция, втората базирана на самооценка, преглед и акредитация. Налице е обща рамка за осигуряване на качество за доставчиците на ПОО, която се прилага и за обучението на работното място. Участието на ученици, учители и родители във вземането на решения е регламентирано.

Валидирането на предишно обучение се осъществява чрез официална процедура, при която кандидатът може да види своите резултати от обучението, оценени спрямо национален квалификационен стандарт, за да получи формална квалификация в ПОО или ВО. Валидирането подпомага достъпа до образование и обучение на всички нива. Въпреки че, както квалификациите за ПОО, така и за висше образование, на теория могат да бъдат получени чрез валидиране, на практика това зависи от търсенето и понастоящем е най-често срещано в гимназиалното ПОО. Валидирането в образователния маршрут се контролира от инспектората по образованието. Самите лица или техните работодатели трябва да плащат за процедурата по валидиране. Финансовата подкрепа често се предоставя от секторни фондове за обучение (за работодатели), данъчни облекчения (за физически лица) или за хора с обезщетения за професионална инвалидност – от националната агенция за социална сигурност.

По материал на CEDEFOP – https://www.cedefop.europa.eu/en/print/pdf/node/31566

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР