Обратно към ЦРЧР

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА Р. БЪЛГАРИЯ

ян. 11, 2022

На 10 февруари 2021 г. Министерски съвет одобри Национална стратегия за финансова грамотност и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г.

Стратегическите документи са изготвени в рамките на Междуведомствена работна група по финансова грамотност към Министерство на финансите. Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е неин член, а с приноса си съществено подпомогна процеса по изготвяне на стратегическите документи.

Основните приоритети на Националната стратегия за финансова грамотност са насочени към изграждане на:

 • знания и умения за краткосрочно управление на личните финанси и финансов контрол: бюджетиране и контрол върху домакинските разходи, навременно обслужване на задълженията, разумна преценка при поемане на задължения и покупки.
 • знания и умения за управление на риска и изграждане на финансова устойчивост.
 • знания и умения за финансово планиране в средносрочен и дългосрочен период: определяне на цели, спестяване и инвестиране, включително и с цел подсигуряване за пенсионния период.
 • знания и умения за разумно използване на финансовите продукти и услуги.
 • информираност относно финансовите продукти и услуги: познаване същността, възможностите и рисковете, характерни за съответните продукти и услуги, способност за информиран избор на адекватни на нуждите продукти и услуги.
 • информираност относно правата и задълженията на потребителите на финансови услуги и механизмите за защита правата на потребителите.

За да са ефективни, политиките и интервенциите в областта на финансовата грамотност, те трябва да са систематични, мащабни, устойчиви и ориентирани към резултати. За всеки един от приоритетите са предвидени конкретни мерки в Плана за действие към Националната стратегия. Всяка мярка съдържа кратко описание на дейността, допълнителна информация, целеви групи, индикатори за изпълнение, отговорни институции и организации, както и график за нейното изпълнение.

Основните приоритети на Националната стратегия за финансова грамотност са:

 • Разработване на  рамка на ключовите компетентности в областта на финансовата грамотност;
 • Разработване на съдържание и осигуряване на възможност за безплатен достъп до образователно-информационни ресурси и тяхното популяризиране, в т.ч. чрез дигитализацията;
 • Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите;
 • Повишаване на финансовата грамотност и стимулиране на финансовото включване на уязвими и други групи от обществото.

Източник: office@financialiteracy.eu

Приложение:

 1. Национална Стратегия за финансова грамотност на Република България
 2. План за действие (2021-2025 г.)
 3. Презентация на тема: Финансовата грамотност: трябва ли да е част от учебното съдържание в ПОО (по данните на PISA 2018)

 

Национален екип по ПОО към ЦРЧР