Обратно към ЦРЧР

Модел за оценка на дигиталните умения на национално ниво

мар. 15, 2023

Стартира Европейската година на уменията и нейните цели са свързани с развитие на умения, които да отговарят на нуждите на пазара на труда, както и постигнето на съответствие между  стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход  в периода на икономическо възстановяване.

Постигането на тези цели е в пряка връзка с политическата програма на Европа „Цифрово десетилетие“, а конретните цели на Програмата са насоки за цифровата трансформация на Европа до 2030 година.

Развитието и надграждането на дигитални умения е едно от основните умения, които е в основата на цифровата трансформация на Европа, а необходимостта от надграждащо обучение, свързано с дигиталните умения се базирана модели на оценка и самооценка на придобитити вече умения.

Разработената и приета Европейска рамка на дигиталните компетентности (DigComp 2.1) дава основа за разработване и приемане на национални подходи за развитие на дигиталните умения, а натрупания европейски опит и възможността за прилагане на модели за оценка на дигиталните умения на национално ниво може да бъде намерена тук.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР