Обратно към ЦРЧР

Европейска седмица на професионалните умения 2022 – Конференция на Европейската комисия 18-19.05.2022

май 19, 2022

Обект на дискусия по време на тази конференцията бяха общоевропейските политики, националните практики и добрите примери в следните области:

  • Конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост
  • Постигане на качество и интернационализация в професионалното образование и обучение (ПОО) – приоритети на европейската политика за ПОО.
  • ПОО и зеленият преход.
  • Гласът на младото поколение.

Бяха обсъдени стъпките на държавите-членки за прилагане на действия в подкрепа на реформите в ПОО на национално ниво. Дискутирани бяха реформите, които засягат всички аспекти както на първоначалното, така и на продължаващото ПОО в подкрепа на конкурентоспособността, социалната справедливост и устойчивостта.

Представители на работодатели, синдикати, търговски камари и доставчици на ПОО обсъдиха мерки за развитие на уменията, необходими за зеления преход чрез ПОО и как могат да бъдат изградени еко-системи от умения, които могат да отговорят на нуждите на зеления преход.

Лекторите, представляващи младежки организации и обучаваните в системата на ПОО, обсъдиха ролята на младите хора в иновациите и ускоряването на зеления преход чрез ПОО и как ПОО може да даде възможност на младите хора да развият уменията и нагласите, от които се нуждаят, за да управляват кариерата си в контекста на зеления преход. Обучавани в програми за професионални стажове (чиракуване) представиха  най-належащи проблеми в контекста на зеления преход и как устойчивостта е интегрирана в техния опит в обучението в ПОО.

В допълнение, лекторите засегнаха и теми, свързани с обучението на работното място; организиране на индивидуални обучителни пътеки; дуално обучение и чиракуване; системи за осигуряване на качеството; подкрепа за нови учебни програми за създаване на зелени умения; възможности за квалификация и преквалификация; създаване на възможности за обучение и работа за украинските бежанци.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР