Обратно към ЦРЧР

Дигиталните умения в България: проблеми, политики, решения

юни 17, 2022

Предизвикателствата пред дигиталните умения на населението в България се виждат и от данните в Индекса за навлизането н ацифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и по-специално в резултатите на страната в областта на човешкия капитал. В тази сфера с оценка от 32,7% България се нарежда последна сред държавите в ЕС, за които средният резултат е 47,1% в последното издание на индекса от 2021 г.

Огромната разлика е при дела на населението с поне основни умения в областта на цифровите технологии. За България той е 29% през 2019 г. и не се е променял през предходните три години, докато в ЕС достига 56%. С цифрови умения на до основните пък са 11% от българите при 31% в ЕС.Делът на специалистите по ИКТ сред заетите на възраст между 15 и 74 години в страната е 3,3% през 2020 г. – също сравнително нисък спрямо ЕС (4,3%), но делът на жените сред тях е значително по-висок – 28% при 19% в ЕС.

Фирмите в България все още срещат трудности при намирането на работна сила с цифрови умения, но същевременно неквалифицират кадрите си. Делът на предприятията у нас, осигуряващи обучения по ИКТ през 2020 г. е 7%, докато в ЕС той достига 20%.

Все пак в страната се забелязва повишаване на специалистите по ИКТ. Делът на завършващите висше образование в тази сфера продължава да нараства и дори изпреварва средноевропейския – 4,0% в България при 3,9% в ЕС.

В средното професионално образование също се вижда сериозен ръст и през учебната 2021/2022 г. делът на приетите ученици в ИКТ специалности от общия план-прием достига 17% или над 6 хиляди ученика. Голяма част от обучаващите се са в областта на програмирането и по-специално професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ – общо 2 хиляди за трите специалности, като най-голям брой места са съсредоточени в столицата и областите Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград.

Подобряването на дигиталните умения в България е приоритет на няколко програми и стратегически документа като Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, Стратегията по заетостта 2021-2030, Националната програма „Цифрова България 2025“, Стратегията „Цифрова трансформация на България 2020-2030“.

Различни програми, проекти и мерки за квалифициране, преквалифициране, учене през целия живот, повишаване на уменията и развиване на дигитални умения са включени и в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ  за 2021г.).

В настоящата новина  е включен част от материала „Дигиталните умения в България: проблеми, политики, решения“.

Пълният текст на анализа на Института за пазарна икономика „Дигиталните умения в България: проблеми, политики, решения“е публикуван на следния линк: https://ime.bg/bg/articles/digitalnite-umeniya-v-bylgariya-problemi-politiki-resheniya/.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР