Обратно към ЦРЧР

CEDEFOP публикува серия от проучвания

юли 22, 2023

През 2020 г. Европейската програма за развитие на уменията за постигане на конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивостподчерта необходимостта от насърчаване на развитието на предприемачески и преносими умения. Препоръката  на Съвета относно ПОО изисква адаптиране и разширяване на ПОО чрез подкрепа на придобиването на предприемачески умения, заедно с дигитални и зелени умения.

Декларацията от Оснабрюк за професионалното образование и обучение като средство за възстановяване и плавно преминаване към цифрови и зелените икономики си поставя за цел до 2025 г. да насърчи устойчивостта и високите постижения чрез качествено, приобщаващо и гъвкаво ПОО, което включва предприемаческо образование и овластяване на учащите се да създават свой бизнес.

В отговор на този приоритет на ЕС CEDEFOP стартира проучване, което да бъде предоставено на заинтересованите страни с нови примери за включване и развитие на предприемаческата компетентност в ПОО.

Публикуваните доклади представят резултатите от изследването, проведено в Австрия, Испания, Италия, Латвия, Финландия, Франция през 2022 г. Те включват преглед на националните системи за ПОО; разбирането за предприемаческата компетентност; развитието на учебните екосистеми на ниво политики и приложение; курсове по предприемачество и доставчици на ПОО; инструментариум и подходи при планиране, организиране и провеждане  на обучението по предприемачество, и оценка на резултатите; обучението на учители. Разгледани са и въздействието на дигитализацията и Ковид кризата. Представени са примери от съответните държави.

Повече информация на: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5588

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР