Обратно към ЦРЧР

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ обявява Покана за набиране на външни VET NATIONAL TEAM експерти за периода 2021-2023 година

май 21, 2021

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

обявява

Покана за набиране на външни VET NATIONAL TEAM експерти

за периода 2021-2023 година

 

Във връзка с текущата дейност по популяризирането, въвеждането и прилагането на VET NATIONAL TEAM в България в рамките на Програма „Еразъм+”, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване за външни VET NATIONAL TEAM експерти, които да подпомагат дейността на Центъра за период от три (3) години по следните VET NATIONAL TEAM дейности:

  1. Участие в национални VET NATIONAL TEAM обучения, семинари, консултации и други
  2. Популяризиране и повишаване на осведомеността на всички участници в образованието и Пазара на труда относно системата ПОО
  3. Участие във VET community of practice
  4. Участие в европейски VET NATIONAL TEAM обучения, семинари и мероприятия
  5. Подготовка на публикации на новини

Свободни позиции за външни VET NATIONAL TEAM експерти: 8

Изисквания към кандидатите:

наличие на минимум 3 години експертен опит в сферите на образованието, обучението, младежта, бизнеса и неправителствения сектор, съответстващ на целите и приоритетите за развитие на системата VET NATIONAL TEAM, включително ЕСVЕТ за учене през целия живот;

много добро владеене на английски език-минимум B2, доказва се с приложен сертификат;

владеенето на втори чужд език ще се смята за предимство;

наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;

спазване на срока и начина за подаване на документите;

възможност за съвместяване на работата като VET NATIONAL TEAM експерт с останалите професионалните задължения на кандидата.

Необходими документи за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване – тук

Професионална автобиография на български език, включително описан професионален опит в съответната сфера на образование, обучение, младежта, бизнеса или неправителствения сектор, и опит в ПОО сектора (ако кандидатът може да демонстрира такъв) – формат Europass CV;

Мотивационно писмо

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04.06.2021г.

Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на хартия на адреса на ЦРЧР:

Център за развитие на човешките ресурси

1000 София, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3

„За конкурса за външни VET NATIONAL TEAM експерти“.

Селекцията на кандидатите за външни експерти във VET NATIONAL TEAM ще протече на три етапа:

  1. Проверка за легитимност – наличие на всички изисквани документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
  2. Оценка по документи на легитимните кандидатури;
  3. Интервю с одобрените по документи кандидати.

До 09.07.2021г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията. В рамките на 30 календарни дни след получаване на официалните резултати от различните етапи на селекцията, кандидатите биха могли да отправят възражения.

Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

За контакт: imihailova@hrdc.bg