Обратно към ЦРЧР

Бизнесът търси по-тесни връзки с българското образование

юли 26, 2023

На среща, проведена на 17 юли 2023г., с участието на министъра на образоването и науката и представители на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които сачленове на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), са направени конструктивни предложения от страна на работодателските организации с цел подобряване на връзката бизнес-наука и на образователната система.

Конкретните предложения на бизнеса следните:

 • Броят за отделни специалности при прием в средните и висшите училища да се планира и променя спрямо нуждите на икономиката;
 • Свиване и преструктуриране на план-приема за висшите училища;
 • Ограничаване на създаването на професионални паралелки в общообразователните училища, освен ако не са нужни на местната икономика;
 • Създаване на устойчива система за ранно кариерно консултиране и ориентиране в средното образование;
 • Да се увеличи квотата на инженерните специалности за сметка на хуманитарните;
 • Подобряване на системата за обучение на възрастни за добро взаимодействие между МТСП и МОН;
 • Разширяване обхвата на предмета на дейност на търговските дружества, в които могат да участват държавни висши училища;
 • Адаптиране на учебните планове в съответствие с профилите и потребностите на местните икономики;
 • Изграждане на рейтингова система за средното образование както при висшето образование;
 • Анализ на ефективността на разходите в образователната система;
 • Създаване на механизми за проследяване на реализацията на завършилите професионални паралелки с цел оценка на ефективността и ефикасността на вложените средства;
 • Създаване на външна система за оценка на качеството на професионалното образование, която да включва обратна връзка от работодателите и от реализиралите се в професията млади хора;

След обсъждане на ползите за образователната система и бизнеса, министъра на образованието и науката Галин Цоков и работодателските организации се съгласиха да се възобнови работата на консултативните съвети по професионално образование и обучение и висше образование.

 Източник: https://news.bg/education/biznesat-tarsi-po-tesni-vrazki-s-balgarskoto-obrazovanie.html

 Национален екпертен екип по ПОО към ЦРЧР