Обратно към ЦРЧР

10 години ECVET в България и ECVET В БЪЛГАРИЯ – Постигнати резултати на национално ниво

авг. 26, 2020

Уважаеми посетители и читатели на нашата ECVET страница,

10 години ECVET в България и постигнатите резултати на национално ниво са темите на два продукта изготвени от НАПОО в качеството на Националната координационна точка по прилагането на Препоръката за въвеждане на системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в България. Те дават информация за това какво е направено и какво следва по отношение на системата за пренос, признаване и натрупване на кредити в системите за професионално образование и обучение (ПОО).  Това, което следва е приемане и прилагане на методи за определяне и оценяване на кредити за квалификация и единици резултати от ученето (ЕРУ) и структуриране на процес на трансфер и натрупване на резултати от учене и осигуряване на плавен преход към висшето образование или пазара на труда. А с направените законодателни промени на национално ниво в рамката на държавния образователен стандарт (ДОС) се създават предпоставки за функциониране на кредитна система в ПОО като всяка една от ЕРУ в ДОС за придобиване на квалификация може да бъде самостоятелно оценена и/или валидирана..

Брошурата и презентацията изготвени от НАПОО са достъпни на: https://www.navet.government.bg/bg/dejnosti-i-sabitiya/

 

ЕCVET eкип към ЦРЧР