Обратно към ЦРЧР

Национални ECVET експерти

ECVET/Национални ECVET експерти

Национален координатор на ECVET екипа към ЦРЧР: Иванка Михайлова

Национални ECVET експерти:

инж. Емиляна Димитрова – Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение

Пенка Николова – Директор на дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ към Националната агенция за професионално образование и обучение

Кирил Желязков – Главен директор „Браншови организации”, Българска стопанска камара

Евгения Пекаж – национален ECVET експерт, гр. Пазарджик

Васка Белчовска-Неделчева – заместник-директор по учебно-производствена дейност, Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово

Доц. д-р Силвия Цветанска –Ръководител на Университетския Център по управление на качеството на СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Преслав Димитров –Декан на Стопанския факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград и Ръководител на Катедра „Туризъм“

Лилия Еленкова –Ръководител проекти на Асоциацията за Национална младежка карта в България.

Антоанета Войкова- национален ECVET експерт, гр. София

Илиана Танева- държавен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерство на образованието и науката