Обратно към ЦРЧР

Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на ПОО

25
Nov
'21
ное. 27, 2021

На 25 ноември 2021 се проведе Виртуална дискусия за нуждите и препоръките в системата на ПОО, предпоследното събитие за 2021 година по изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ПОО в България.

Целта на дискусията беше да събере гледни точки на различните заинтересовани страни относно състоянието на системата на ПОО, да постави належащи проблеми на „дискусионната маса“ и да очертае конкретни препоръки за бъдещо действие.

Събитието започна с три презентации, които да предоставят актуална информация, върху която да се създаде възможност за задълбочена дискусия и изработване на препоръки.

Институционалната гледна точка беше представена от г-жа Мария Тодорова, директор Дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката. Презентацията й обхващаше предизвикателствата в сферата на ПОО и съответните предвидени мерки в контекста на Стратегическата рамка за образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021-2030. Предоставената информация относно предизвикателствата показва необходимостта от широкоспектърност, интегрираност и промяна в подхода на интервенции, както и актуализиране на инструментите (програми), чрез които се ангажира общността на политиката за съвместно действие.

Проектът ECoVEM беше представен от г-жа Лора Любенова, Българска стопанска камара, който обединява центрове зa професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите. Проектът е насочен както към вземащите решения, общността на ПОО, частният сектор, така и към широката общественост. Резултатите ще представят конкретни данни от допитване до учители в ПОО, изработване на план за действие при трипартнитно партньорство (бизнес, образование, наука) и план за действие на ниво управление.

Презентационната част завърши с изложение на г-жа Валентина Зартова, Икономически и социален съвет, относно тяхно Становище „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“.  Становището обхваща конкретни изводи и препоръки, свързани с повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението в работоспособна възраст като неотложен приоритет в новите европейски и национални стратегически документи, както и на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни.

Дискутирани бяха  различните модели на партньорство между заинтересованите страни и необходимостта ангажираните в сектора на ПОО организации  не само да измерват, но и да създават качество. Сред темите на събитието бяха също обвързването на политиките за образование и обучение с тези за заетост и дигитализация, подкрепата за устойчивост на страните-членки на Европейския съюз чрез ПОО, постигане на екологична промяна чрез ПОО, нарастващата роля на сектора за икономиките.

Участниците във виртуалната дискусия се обединиха около мнението, че освен за създаването на нови инструменти, техники и модели, следва да се предприемат активни действия и в посока за по-широко приложение на създаваното.

Последното събитие на ЦРЧР от цикъла срещи по проблемите и новостите в системата за ПОО е планирано през месец декември и ще се проведе в гр.Благоевград.

Презентация на Лора Любенова, Българска стопанска камара

Презентация на Мария Тодорова Директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, МОН

Национален екип по ПОО към ЦРЧР