Обратно към ЦРЧР

Кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”

30
Nov
'22
ное. 30, 2022

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по ПОО организираха на 30.11.2022г. кръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация” в гр. София. Събитието събра експерти и практици в областта на професионалното образование, представители на държавни институции и на социалните партньори –  МОН, НАПОО, БСК, АИКБ, както и участници в първия национален конкурс за ученици на тема: „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“– GREENEDU AND DIGIEDU, заедно с техните родители и преподаватели.

Кръглата маса беше открита от г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, който отбеляза, че това е последното събитие за годината, организирано от ПОО екипа, след една интензивна, интересна и успешна годишна програма. Той подчерта важността на провеждането й като подготовка за работата през следващата 2023 година, обявена от Европейската комисия за Година на уменията, в която вече трябва да сме преодолели последствията от Ковид пандемията чрез образование и обучение за придобиване на нови умения и развитие на дигиталната грамотност.

Събитието продължи със церемония по награждаване, която бе модерирана от г-н Андреан Лазаров, от националния експертен екип по ПОО. По време на мероприятието бяха връчени, лично от г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, наградите на 18-те победители (измежду  90 участници, от които 65 в категория „GREEN EDU” и 25  в категория „DIGEDU”). Участниците, които  са на  възраст от 7 до 19 г.,  са от образователни институции от цялата страна и съгласно регламента на конкурса бяха разпределени в три възрастови групи – 7 –11 години, 12 –15 години и 16 – 19 години. Всички останали участници получават „Грамота за участие и принос в инициативата“ от името на Националния експертен екип по професионално образование и обучение към ЦРЧР.

По време на кръглата маса бяха представени предизвикателствата пред  развитието на образованието и обучението в дигитална среда, както и сътрудничеството между поколенията за преодоляване на  дигиталното неравенство, за повишаването на дигиталната грамотност в мигрантските общности и повишаването на дигитално-медийните умения на учениците. Бяха представени и обсъдени възможностите за индивидуално кариерно развитие, които ще предоставят микроудостоверенията (микрокредитите) и индивидуалните сметки за обучение, и пътищата за прилагането им в национален контекст.

Кръглата маса стартира с дискусията за преодоляване на последствията от Ковид пандемията чрез образование и обучение за придобиване на нови умения и развитие на дигиталната грамотност. Дигиталното неравенство и сътрудничеството между поколенията на работното място, както и новите предизвикателства на дигиталната епоха, бяха във фокуса на анализа на  г-н Томчо Томов, Ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, БСК. Опитът на ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград в поощряване на включването на млади мигранти и жени чрез повишаване на дигитална грамотност в мигрантските общности в Киргизстан в съответствие с ЕКР по проект “E-Quality”, представи доц. д-р Иван Тодоров, преподавател в Стопански факултет. Проф. д-р Ивайло Старибратов от Факултета по Математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се фокусира върху създаването на умения за учене у всеки човек и за промяна на нагласите за екипна работа и мотивация за продължаващо обучение на обучителите, за да работят ефективно за развитие на  дигиталната компетентност на обучаемите. Партньорство в дигитална среда – какви са предизвикателствата и пътищата за решения беше темата на презентацията на г-жа Юлия Симеонова, ключов експерт от КНСБ. Тя отбеляза, че е важно да се работи за разбирането на същността на дигиталните умения, облекчаване на процедурите за тяхното валидиране и изясняване на приложението на дигиталните умения във всяка една професия. Как индивидуалната сметка за обучение може да се превърне в инструмент за насърчаване на ученето през целия живот беше тема на презентацията на г-жа Росица Стелиянова, мениджър Програми и проекти в АИКБ. Индивидуалната сметка трябва да е насочена към обучението и кариерното развитие на хората и да има финансово изражение. Социалните партньори заедно с държавните институции трябва да създадат национална рамка за прилагането им. Препоръката на Съвета на ЕС относно европейския подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост представи г-жа Силвия Тонева от НАПОО. Пазарът на труда има нуждата от по-кратки обучения, които да развиват практически умения, които да могат да се реализират веднага в трудовата среда, и които са със силен фокус върху нуждите на индивидуалното кариерно развитие.

Възможностите за прилагане на Препоръките за микроудостоверенията и за индивидуалните сметки за обучение в национален контекст представи г-н Жулиян Гочев, началник отдел в Дирекция ПОО в МОН. Препоръките чертаят възможности на хората за приобщаване и развитие, като голяма част от дейностите са свързани с ученето през целия живот. Фундаменталният въпрос, който се очертава, е мерките, които ще се прилагат, да не засягат стресово установената национална формална система за професионално и висше образование.

Презентациите, представени на Кръглата маса можете да разгледате в следните линкове:

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР