Обратно към ЦРЧР

Информационно събитие за използване на европейската кредитна система на тема „ECVET на практика” в гр. Плевен

18
Apr
'19
апр. 22, 2019

В изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата ECVET в България, на 18 април в Плевен се проведе информационно събитие на тема „ECVET на практика“.
Домакин на събитието бе държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“. Присъстваха 29 души – представители на професионални гимназии, обединени училища и средни училища с професионални паралелки от Плевен и близките населени места – директори, заместник-директори и учители.
Съгласно предварително обявената програма, националните ECVET експерти – Антоанета Войкова и Кирил Желязков запознаха присъстващите с предизвикателствата и възможностите пред европейското ПОО, принципите и ползите от прилагането на ЕCVET, възможностите и предизвикателствата при прилагането на принципите на ECVET в българската практика. Особен акцент на събитието бе провеждането на практическо упражнение за формулиране на резултати от ученето с цел прилагане на практика на ECVET инструментите за валидиране на придобитите компетентности по време на мобилност. В процеса на работата и обсъждането на резултатите от дейността на формираните работни групи, се включиха и заместник-министърът на образованието и науката – г-жа Таня Михайлова и началникът на РУО в Плевен – г-жа Албена Тотева.
В хода на дискусиите по време на информационното събитие бяха поставени и обсъдени редица въпроси от практиката на училищата при кандидатстването с проекти по Програма „ЕРАЗЪМ+“ и новите възможности при подготовката на проектите за мобилност, съобразно с приоритетите и изискванията на системата ECVET за настоящата и следващата учебна година.
Участниците в събитието се обединиха около становището, че подобни информационни събития по региони са добра възможност за привличане на повече участници от системата на професионалното образование и обучение. Всички присъстващи високо оцениха представената информация и се обединиха около идеята, че такива регионални срещи имат определено позитивен резултат.

Екип от национални ECVET експерти към ЦРЧР