Обратно към ЦРЧР

ECVET Ателие за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилност по КД1 към Програма „Еразъм+

30
Mar
'18
апр. 5, 2018

На 30 март 2018 година се проведе ECVET Ателие за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилност по Ключова дейност 1 към Програма „Еразъм+“. Ателието започна с въвеждащи думи от страна на Изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, г-жа Татяна Калканова, която поздрави присъстващите, очерта целите на Ателието, значението на работата на участниците и ангажираността на ЦРЧР и ECVET експертите за развитието на работата по системата.

Съдържателната работа стартира с представяне от страна на експертите от ЦРЧР, г-жа Вася Арсенова и г-жа Иванка Михайлова, на различни възможности за мобилност по Ключова дейност 1 към Програма „Еразъм+“, както и бъдещите насоки на Програмата и възможностите на ECTS и ECVET за улесняване на образователната мобилност.

По отношение на предизвикателства пред ПОО в Европа беше направено подробно изложение от страна на МОН в лицето на г-жа Илиана Танева. Основни акценти бяха поставени върху нарастващата нужда от адаптиране на уменията към променящия се профил на съществуващите професии и нуждата националните системи да бъдат по – гъвкави, за да направят връзката с бързоразвиващия се пазар на труда. За напредъка на европейско ниво г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, допълни, че през месец март 2018 година на среща в Хелзинки е бил представен анализ на развитието и въздействието на ECVET.

Развитието на ECVET на национално ниво беше представено от г-жа Пенка Николова, директор  на дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО, която изложи какво държавните институции съвместно със социалните партньори са направили до момента и до каква степен има готовност да се направи нормативна рамка за трансфериране на кредити.

По време на ECVET Ателието бяха поканени и представители на  СУ „Св. Климент Охридски“ с. Стамболово, регион Хасково, които представиха участието на 15 ученика в мобилност с цел образователна  практика в Берлин.

По време на Ателието специално място беше отредено и на връзката между нуждите на пазара на труда и образователните полики и реформи. Г-н Кирил Желязков, Българска стопанска камара, и г-н Таню Стойчев, директор на Професионална гимназия „Хенри Форд“, описаха възможните области на въздействие, предизвикателствата, както и възможното участие на работодателите при формирането на политиките. Голям кредит беше даден на разписването на новите ДОС чрез принципите на ECVET, което дава ясна представа на работодателите какви знания, умения и компетентности се съдържат в една квалификация, както и възможностите за признаване на части от професии.

Работният ден завърши с практическо упражнение за разписване на резултати от учене и групирането им в ЕРУ. За пример беше използван ДОС за придобиване на квалификация по професия „Продавач – консултант“, като се работи върху ЕРУ – Комуникация и чужд езис и ЕРУ – Директни продажби.

Презентации от събитието може да намерите тук:

Следващият семинар на ECVET е предвиден за 30 април 2018 година. Очаквайте скоро допълнителна информация.