Публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение (ПОО) и нуждите на пазара на труда (2)