История на ECVET

 

В работната си програма в Лисабон от 2002 г. Европейският съвет на министрите на образованието се споразумя относно систематичното и структурирано сътрудничество в областта на образоанието в Европейския Съюз. В Копенхагенската декларация (2002) като обща задача особено бе идентифицирано развитието на кредитната система за професионално обучение и квалификация. Разработването на European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) приема основата на European Credit Transfer System (ECTS) за подпомагане на вътрешноевропейската мобилност на студентите, която се развива от 1989 г., но трябва да бъде съобразена и със спецификата на професионалното образование и обучение. По тази причина Комисията определи Техническа работна група (ТРГ), която започна своята работа през м. декември 2000 г. Благодарение на предварителната работа на ТРГ през м. юли 2005 г. моделът на ECVET бе представен в гр. Брюксел на генералните директори за професионално образование и обучение Системата ECVET, разработена от представители на държавите-членки сътрудничество с Европейската комисия, бе приета от Европейския парламент и Съвета на 18 юни 2009 г . До края на 2012 г. системата ще бъде изпробвана в различни контексти: европейски, национални и секторни. През 2014 г. Европейският парламент и Съветът ще направят преглед и извършат оценка на първия етап от изпълнението на ECVET, и ако е необходимо ще коригират текстовете регулиращи системата.