Експерти


Национални ECVET експерти 2014г.

 

Координатор ECVET към ЦРЧР: Иванка Михайлова

           

инж. Емиляна Димитрова – Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Пенка Николова – Началник отдел „Професионална квалификация и лицензиране”, Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Кирил Желязков – Генерален директор „Браншови организации”, Българска стопанска камара.

 

Алекс Орешков – Българска туристическа камара.

 

Евгения Пекаж – КРИБ, Комитет „Човешки ресурси”, гр. Пазарджик.

 

Андриана Георгиева - национален ECVET експерт, гр. Пловдив.

 

Доц. д-р Силвия Цветанска – Преподавател по професионална квалификация и преквалификация, Факултет по педагогика, СУ „Св.Климент Охридски”.

 

Доц. д-р Преслав Димитров – Заместник-декан на Стопанския факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

 

Лилия Еленкова - АПАО, гр. София.