Начало

ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение е общ инструмент от цялостната стратегическа европейска рамка за сътрудничество в сферата на професионалното образование и обучение. ECVET представлява система за акумулиране и трансфер на кредити придобити чрез професионално образование и обучение (ПОО). Тя осигурява натрупването и трансфера на кредити в началното професионално обучение, като позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетентности както и съгласувани форми за регулиране между национални и европейски актьори в професионалното образование и обучение. Системата има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно.